ài
қақалу, тығылу, кептелу
II
жұтқыншақ, көмей, көмекей, тамақ

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I yì 〡ˋ 〔《廣韻》伊昔切, 入昔, 影。 〕 1.咽喉。 亦指咽頭。 《穀梁傳‧昭公十九年》: “﹝ 許 世子 止 ﹞哭泣歠饘粥, 嗌不容粒, 未踰年而死。” 陸德明 釋文: “嗌音益, 咽喉也。” 《素問‧至真要大論》: “民病飲積, 心痛耳聾, 渾渾焞焞, 嗌腫喉痹。” 《醫宗金鑒‧刺灸心法要訣‧周身名位骨度》“嗌”注: “嗌者, 咽也, 胃之繫也。” 2.喻指交通要道。 3.見“ ”。 II …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I ài 〈动〉 (1) 咽喉塞住 [choke] 嗌, 噎也...秦 晋或曰嗌。 《方言》 嗌不容粒。 《谷梁传·昭公十九年》。 (2) 又如: 嗌喉(上吊身亡) (3) 另见yì II yì (1) 咽喉 [throat] 咽, 又谓之嗌, 气所流通, 厄要之处也。 《释名》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: ai4 解释: 噎, 喉咙塞住。 老残游记·第二十回: “说到这里, 就嗌住了。 ”|ˋy  嗌 拼音: yi4 解释: 咽喉、 喉咙。 谷梁传·昭公十九年: “哭泣歠粥, 嗌不容粒。 ”ㄞˋi …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:ai4 噎, 喉嚨塞住。 老殘遊記·第二十回: “說到這裡, 就嗌住了。” |ˋy  拼音:yi4 咽喉﹑喉嚨。 穀梁傳·昭公十九年: “哭泣歠粥, 嗌不容粒。” ㄞˋi …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I yì (1) ㄧˋ (2) 咽喉。 (3) 郑码: JUOL, U: 55CC, GBK: E0C9 (4) 笔画数: 13, 部首: 口, 笔顺编号: 2514313425221 II ài (1) ㄞˋ (2) 〔~~〕笑声, 如 一幸得胜, 疾笑~~ 。 (3) 咽喉窒塞, 噎。 (4) 郑码: JUOL, U: 55CC, GBK: E0C9 (5) 笔画数: 13, 部首: 口, 笔顺编号: 2514313425221 …   International standard chinese characters dictionary

 • 嗌嘔 — (嗌嘔, 嗌呕) 猶嗌喔。 漢 陸賈 《新語‧輔政》: “君子遠熒熒之色, 放錚錚之聲, 絕恬美之味, 疏嗌嘔之情。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗌呕 — (嗌嘔, 嗌呕) 猶嗌喔。 漢 陸賈 《新語‧輔政》: “君子遠熒熒之色, 放錚錚之聲, 絕恬美之味, 疏嗌嘔之情。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗌嗌 — 笑聲。 《韓詩外傳》卷九: “小人之論也, 專意自是……疾言噴噴, 口沸目赤。 一幸得勝, 疾笑嗌嗌。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗌喔 — 形容奉承取媚的聲音。 《楚辭‧王逸<九思‧憫上>》: “哀世兮睩睩, 諓諓兮嗌喔。”自注: “嗌喔, 容媚之聲。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗌喉 — 指自縊。 清 蔣士銓 《桂林霜‧閨誡》: “祖姑適 田 門者, 觸柱而死, 適 王 門者, 排牆而死;姑母適 卞 門者, 嗌喉而死。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 嗌塞 — 拼音: yi4 se4 解释: 咽喉阻塞不通。 …   Taiwan national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.